Uppgifterna hämtas.

Uppgifterna hämtas.

|

Transportvillkor

pariskunta 490x200

Eckerö Lines transportvilkor
Att boka resa och lösa ut biljetter
Åldersgränser
Pass och visum
Passagerarens skyldigheter
Säkerhet
Hälsotillstånd, graviditet, rörelsehinder
Vilkor for betalning, ändring och avbokning av resa
Namnlistor på grupper och inchecking
Hittegods
Överlotelse av hotellrum
Sällskapsdjur
Bonus med S-Förmånskortet
Kundfeedback
Incheckning
Fartygets informationspunkt
Kredit- och betalkort
Bilen med på resan
Ordningsregler ombord

Eckerö Lines transportvilkor

Rederiet förbehåller sig rätten vägra frambefordra passagerare som kan ådra rederiet utgifter eller vars tillstånd kan vara ägnat att skada annan persons hälsa eller på annat sätt inkräkta på annans rättighet. Personer som är berusade eller som stör ordningen, kan avvisas vid såväl utresa som hemresa. Passagerarna är skyldiga att följa Eckerö Lines ordningsregler samt order givna fartygets befäl för att upprätthålla ordning och säkerställa säkerheten ombord.

Sammandrag av allmänna villkor för transport av passagerare och resgods.

1. Frakttagare är det transporterande fartygets rederi Eckerö Line Ab Oy.

2. Passagerare får inte åt en annan person överlåta den rätt som tillkommer honom enligt biljetten. Den som har anskaffat biljett för annans räkning bör anses ha haft rätt därtill, samt rätt att godkänna rederiets allmänna transportvillkor för dennes räkning.

3. JosIfall frakttagaren eller någon på hans ansvar har gjort sig skyldig till fel eller försummelse, är han skyldig att ersätta skada som förorsakats av passagerares död eller av att denne skadats, samt skada som förorsakas på passagerares resgods. Det samma gäller för skada som beror på att passagerare eller hans resgods försenats.

4. Frakttagaren är inte skyldig att ersätta pengar, värdepapper, konstverk eller annat särskilt värdefullt resgods, om han inte har tagit värdeföremålen till förvaring.

5. Ifall ansvaret för frakten vederbörligen fastställs, är det emellertid begränsat i enlighet med finländsk sjölag.

6. Frakttagaren frånsäger sig därtill ansvar som gällerp

a) åt passagerare förorsakad person- eller förseningsskada för tid som har gått före passageraren anlände till fartyget och efter det han gått i land.

b) förlust av, försening av eller skada på handbagage, inklusive även i fordon eller på fordon transporterat bagage, för tid som har gått före handbagaget infördes i fartyget eller förts i land.

c) förlust, försening eller skada, som har förorsakats av under annan redares transportsträcka inträffad händelse, ifall det har avtalats eller klart förutsatts att transporten helt eller till viss del utförs av någon annan namngiven redare än frakttagaren. Det samma gäller för fall, där passageraren har rätt att använda annan frakttagare.

7. Transporttagaren har rätt att genomföra transporten även med annat än i annonser eller i biljetten angivet fartyg samt att utan förhandsanmälan göra ändringar i tidtabeller och avvika från färdrutten.

8. De fullständiga transportvillkoren finns att tillgå i terminalerna, på fartygen, kontoren och hos resebyråerna.

AV SÄKERHETSSKÄL ÄR DET FÖRBJUDET ATT TRANSPORTERA FÖLJANDE FARLIGA ÄMNEN BLAND PASSAGERARNAS RESGODS:

- explosiva ämnen (för idrotts- eller jaktändamål avsedda patroner tillåts under särskilda villkor), fyrverkeripjäser och ljusraketer- gaser (brännbara, icke brännbara och giftiga)
- brännbara vätskor (bensin, bränsle för tändnings- eller värmeaggregat)
- brännbara fasta ämnen (tändstickor och lätt antändbara ämnen)
- oxiderande ämnen (t.ex. blekningspulver och peroxider)
- gifter
- radioaktiva ämnen
- frätande ämnen (syror, alkalier, vätskebatterier och kvicksilver)
- övriga förbjudna ämnen (magnetiska ämnen, irriterande ämnen).

Ovannämnda bestämmelser gäller inte produkter avsedda för personlig hygien, medicinering eller tobaksrökning, inte heller alkoholdrycker.

Till början av sidan

Att boka resa och lösa ut biljetter

Nätbutiken

Via nätbutiken kan man boka rutt- och dagskryssningsprodukter samt i begränsad utsträckning paketprodukter och till dessa hörande fordon, hytter och måltider. Resan kan betalas med de valbara bankernas e-betalning, Visa, Visa Electron eller Eurocard/Mastercard. Från betalda bokningar beviljas inga rabatter i efterhand.

Försäljningstjänst

Per telefon kan alla produkter bokas. Se kontaktuppgifter och öppettider.

Telefonsamtalen bandas för att kunna upprätthålla kundservicen och vid behov kontrollera samtalens innehåll. Bandupptagningarna används för att säkra kundens och Eckerö Lines rättigheter. Inspelningarna används även för personalens interna utbildning. Bandupptagningarna används inte för andra ändamål och ges inte heller till utomstående.

Biljettförsäljning

Västra terminalen 2

Stillahavsgatan 14

00220 Helsingfors

Resebiljetten gäller den avgång/de avgångar som den utfärdats för. Om resebiljetten används för någon annan avgång än den ursprungligen bokats för, bör bokningen annulleras och ny bokning göras, se avbokningsvillkor. En eventuell prisskillnad till följd av en annan prisperiod bör betalas. I stället för en förkommen resebiljett bör en ny lösas ut. Förutsatt att biljetten hittas kan rederiet lösa in biljetten. Vi rekommenderar en reseförsäkring, som även täcker en förkommen biljett.

Betalningskvitto bör uppvisas i check-in. Ifall resan är betald via nätpanken bör kvittot innehålla arkiveringsnummer.

Pris- och tidtabellsändringar

Pris och villkor på internetsidorna gäller i Finland köpta resor. Rederiet förbehåller sig rätten till pris- och tidtabellsändringar utan förhandsinformation. Rederiet ansvarar inte för kundens tilläggskostnader till följd av eventuella förändringar, såvida förändringarna beror på väderlek eller övriga s.k. force majeure -orsaker.

Rabatter

Endast en rabatt/person.

Betalningsmedel och betalning i Helsingfors

Som betalningsmedel godkänns kontanter (euro, inga andra valutor), finländska bankkort samt följande kreditkort: Visa, Eurocard, Mastercard, OK, Diners Club International, American Express, Maestro, Visa Electron. Över bokningar som gjorts hos försäljningstjänsterna sänds alltid en faktura till kunden. Ifall fakturan inte har betalats senast förfallodagen, har rederiet rätt att annullera resan utan förhandsanmälan. För biljetter som betalas vid incheckning debiterar vi en serviceavgift om 5 euro.

Passageraruppgifter

Av alla passagerare krävs i sambandmed bokningen följande uppgifter:

- släktnamn
- förnamn
- nationalitet
- födelsedatum (ddmmåå)
- kön

Fordonsuppgifter

Om alla fordons krävs i sambandmed bokningen följande uppgifter:

- registernummer
- fordonets längd- och höjd breddmått med eventuell tillläggslast

Kunduppgifter

Av personen som bokar resan kan förutom passageraruppgifter följande kontaktuppgifter begäras:

- adress
- telefonnunmmer
- fax-nummer
- e-postadress

Uppgifterna lagras i Eckerö Lines bokningssystem.

Ifall kunden inte anländer till den på biljetten antecknade avgången, annulleras från en normalpris rutt resa endast utresan, returbiljetten blir i kraft. Hotellresor, kryssningar, dagskryssningar och övriga resor med specialpris annulleras helt. Alla resor med bokningar som är obetalade annulleras.

Kunden bör meddela telefonnummer samt e-post adress i samband med bokning. Detta för att rederiet skall kunna kontakta kunderna vid behov. Observera att eventuella oplanerade tidtabellsändringar meddelas kunderna närmast med textmeddelanden. Ifall kunden inte har meddelat sina kontaktuppgifter till rederiet, ansvarar han själv för eventuella kostnader till följd av tidtabellsändringar eller avvikelser i fartygstrafiken.

Till början av sidan

Åldersgränser

Hotell- och paketresor:

Åldersgränsen för alla resor är 18 år. Personer under 18 år kan resa endast i sällskap av förmyndare eller av denna skriftligen befullmäktigad person som fyllt 22 år. Obs! Högst 10 personer under 18 år per övervakare. Dessutom bör grupper på över 20 personer ha en utsedd person som ansvarar för hela gruppen och fyllt 22 år. Incheckningen kontrollerar resetillstånds- och övervakningsblanketterna. Personer kommer inte ombord utan korrekt ifyllda blanketter. Endast Eckerö Lines egna, komplett ifyllda blanketter godkänns.

Dagskryssningar:

Åldersgränsen för alla resor är 18 år. Personer under 18 år kan resa endast i sällskap av förmyndare eller av denna skriftligen befullmäktigad person som fyllt 22 år. Obs! Högst 10 personer under 18 år per övervakare. Dessutom bör grupper på över 20 personer ha en utsedd person som ansvarar för hela gruppen och fyllt 22 år. Incheckningen kontrollerar resetillstånds- och övervakningsblanketterna. Personer kommer inte ombord utan korrekt ifyllda blanketter. Endast Eckerö Lines egna, komplett ifyllda blanketter godkänns.

Ovannämnda åldersregler gäller även på dagskryssningar. Dessutom kan endast med förmyndarens godkännande, 16-17 åringar resa på dagskrysnning. Vid behov kan en ledsagare utses vid avgångs- och ankomsthamnen. Incheckningen kontrollerar resetillståndsblanketterna. Endast Eckerö Lines egna, komplett ifyllda blanketter godkänns.

Minikryssningar:

Åldersgränsen för alla resor är 18 år. Personer under 18 år kan resa endast i sällskap av förmyndare eller av denna skriftligen befullmäktigad person som fyllt 22 år. Personer kommer inte ombord utan korrekt ifyllda blanketter. Endast Eckerö Lines egna, komplett ifyllda blanketter godkänns.

Ruttresor

Ovannämnda åldersregler gäller även på ruttresor. Dessutom kan, endast med förmyndarens godkännande, 16-17 åringar resa på ruttresa. Vid behov kan en ledsagare utses vid avgångs- och ankomsthamnen. Incheckningen kontrollerar resetillståndsblanketterna. Endast Eckerö Lines egna, komplett ifyllda blanketter godkänns.

Eckerö Line förbehåller sig rätten att ändra åldersreglerna vid behov.

Resetillstånd (pdf)

Obeledsagad tonåring resetillstånd (pdf)

Förbindelse för gruppövervakare (pdf)

Till början av sidan

Resedokument

På alla resor mellan Finland och Estland krävs att resenärerna har ett giltigt resedokument, antingen pass eller ett giltigt identitetskort. Körkort gäller inte som resedokument. Fr.o.m 26.6.2012 bör alla barn ha eget pass. Observera att följande identitetskort inte kan användas som resedokument: s.k. identitetskort för minderåriga som utfärdats utan vårdnadshavarnas samtycke, identitetskort utfärdat för utlänning eller temporärt identitetskort.

Passageraren är skyldig att se till att resedokumenten är i ordning. Om så inte är fallet, och myndigheterna avvisar passageraren, svarar han/hon själv för de kostnader som uppstår.

Till början av sidan

Passagerarens skyldigheter

Passagerarna bör följa rederiets ordningsregler och fartygets befälhavares order gällande ordning och säkerhet ombord. Rederiet och dess representanter förbehåller sig rätten att avvisa passagerare, som kan utgöra fara för sig själv och/eller andra passagerare, som kan störa andra eller äventyra fartygets säkerhet.

Rederiets personal har rätt att förvägra tillträde till fartyget för sådana personer som är under alkohol- eller annan drogpåverkan, som uppträder störande eller hotfullt eller som i övrigt inte uppfyller åldersgräns-, ordnings- eller andra regler.

Till början av sidan

Säkerhet

Passagerare uppmanas att bekanta sig med fartygets säkerhetsinstruktioner. Dessa finns hos fartygets info och i hytterna. Eckerö Lines säkerhetsledningssystem är certifierat av Finlands sjöfartsmyndigheter. Systemet uppfyller kraven för den internationella säkerhetskoden, ISM-koden.

Säkerhet på bildäck

Allt bagage i fordonet bör fastsättas väl. Att vistas på bildäck under resans gång är förbjudet. Antändliga vätskor i öppna kärl får ej transporteras på bildäck. Att röka eller göra upp öppen eld på bildäck är förbjudet. Ventilerna på gasbehållare bör vara stängda under resan. Resenär kan endast på sitt eget ansvar lämna djur ensamma i fordon under resan. Det finns begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farliga (t.ex. gaser, explosiva ämnen, lätt antändliga och frätande vätskor). Bekanta dig med Förteckningen över farliga ämnen. Om transport av vapen för jakt- och idrottsbruk bör meddelas åt rederiets personal i samband med biljettkontrollen och de bör antingen överlämnas för förvaring i fartygets säkerhetsfack eller förvaras i bilen under resan. Fartygets el på bildäcket kan ej av säkerhetsskäl kopplas till fordon.

Till början av sidan

Hälsotillstånd, graviditet, rörelsehinder

Personer, vilkas hälsotillstånd och resekapacitet p.g.a. sjukdom är nedsatt, bör före han/hon bokar sin resa, av sin läkare försäkra sig om att inget hinder för resa föreligger. Vi rekommenderar inte att man reser i slutet av graviditeten.

Ifall assistans behövs i terminalen eller ombord skall detta meddelas i samband med bokning senast 48 timmar innan avgång till rederiet. Rätt till assistans, villkor samt tilläggsuppgifter fås här.

En rörelsehämmad passagerare bör beakta de begränsningar sjöresan ställer och de krav eventuella nödåtgärder föranleder. Om en rörelsehämmad passagerare behöver hjälp av en annan person bör han/hon själv se till att en medhjälpare följer med på resan. Medhjälparen bör ta hand om den hjälpbehövande i incheckningen, då man går ombord och avlägsnar sig samt under resans gång. Om personens resekapacitet p.g.a. ovan nämnda orsaker är nedsatt, bör han/hon informera om detta i bokningsskedet. Dessutom bör han/hon uppge erforderliga person- och hyttuppgifter till fartygets info vid ombordstigningen. Fartygets befälhavare har för upprätthållande av den allmänna säkerheten ombord rätt att besluta om resan kan företas och om en personlig medhjälpare behövs.

Till början av sidan

Betalning, ändring och avbokning av resa

Betalning av resan: Kontrollera förfallodagen som finns på bokningsbekräftelsen. Bokningar via nätbutiken betalas genast i samband med bokningen. Bokningar gjorda via våra övriga bokningstjänster förfaller till betalning 21 dagar innan avfärd.

Vi rekommenderar att en reseförsäkring som innefattar avbokningsskydd tecknas hos försäkringsbolaget. För avbokning av resa och eventuella återbetalningar debiterar vi en expeditionsavgift på 10 €.

Enskilda passagerare och fordon i ruttrafik och på dagskryssning

Resan kan kostnadsfritt avbokas senast 7 dygn före avresan. 6-1 dygn före avresan debiteras 50 % av biljettpriset eller alternativt kan resan framskjutas högst 3 månader. Under 24 h före avresan debiteras hela biljettens pris.

Enskilda passagerare på hotellresa

Resan kan kostnadsfritt avbokas 14 dygn före avresan. 13-2 dygn före avresan debiteras 50% av resans pris. Under 2 dygn före avresan debiteras hela resans pris. Passageraren har rätt att annullera sin resa p.g.a. force majeure. Vi tillämpar då de allmänna villkoren för paketresor (punkt 5).

Grupp- och konferensresor: betalnings- och annuleringsvillkor

En grupp består av minst tio vuxna. Bokningar som innehåller konferensservice behandlas som gruppbokningar oberoende passagerarantalet. De nedanstående villkorna gäller inte för bokningar gjorda via nätbutiken.

1. Reservationens bekräftelse och betalning

Vi önskar att ni bekräftar resan senast 5 veckor före avfärd. Fakturan skickas efter att passagerarantalet och tilläggsprodukterna är bekräftade. Resan bör vara betald 27 dagar före avfärdsdagen. Om resan reserverats mindre än 27 dagar före avfärd är fakturans förfallodag genast. Ifall gruppreservationen indelas i flera fakturor debiterar vi en serviceavgift på 5 €/faktura.

2. Annulleringsvillkor

För avbokning av resa och eventuella återbetalningar debiterar vi en expeditionsavgift på 10 €. Möjliga avvikande annulleringsvillkor meddelas i samband med bokningsbekräftelsen.

2.1. Ruttresor och kryssningar

Kostnaderna för avbokningar räknas på alla på förhand bekräftade produkter ombord (däcks- och bilplatser, måltider, hytter, konferensutrymmen) och på alla beställda tjänster i land (hotelltjänster och Eckerö Lines beställda tjänster i Estland och Baltikum).

Tidpunkt för annulering Kostnad
28 dygn för avresan kostnadfri annulering
27-22 dygn för avresan debiteras 25 % av resans pris
21-8 dygn för avresan debiteras 50 % av resans pris
7-2 dygn före avresan debiteras 75 % av resans pris
Mindre än 48 timmar före avresan debiteras hela resans pris

Reserverade platser som inte annullerats återbetalas inte. Resans pris återbetalas inte, om resan har inställs till följd av att resedokument (t.ex. pass, visum) saknas eller är felaktiga. Ifall utresan är oanvänd och inte annullerad har rederiet rätt att avboka returresan.

2.2. Samarbetspartners

Vid reservationer gjorda till Eckerö Line Ab Oy samarbetspartners följs de annulleringsvillkor som samarbetspartnern i fråga meddelar.

2.3. Hotellpaket

För hotellresorna tillämpas de allmänna villkoren för paketresor.

Avbokningsregler för Eckerö Lines egna gruppresor

På resorna tillämpas de allmänna villkoren för paketresor med följande avbokningsvillkor: Eckerö Line har rätt att inställa en resa såvida inte tillräckligt många deltagare anmält sig. Passagerarna underrättas om resans eventuella annullering senast 21 dygn före avresedatum. Resan kan kostnadsfritt avbokas 28 dygn före avresan, för senare avbokningar debiteras hela resans pris. Eckerö Line har rätt att annullera en bokning om inte betalning erlagts på förfallodagen. Bokningar som inte har avbokats återbetalas inte. Resans pris återbetalas inte, om resan har inställs till följd av att resedokument (t.ex. pass, visum) saknas eller är felaktiga.

Till början av sidan

Namnlistor på grupper och incheckning

Namn- och rumsfördelningslistor: För grupper på mer än 10 personer måste man leverera en namnlista senast 7 dygn före avresedagen, såvida passageraruppgifterna inte meddelats i bokningsskedet. I namnlistan bör finnas följande uppgifter om varje passagerare:

- släktnamn
- förnamn
- nationalitet
- födelsetid (ddmmåå)
- kön

Om det är fråga om en hotellresa skall namnlistan levereras senast 14 dygn före avresedagen. Samtidigt skall listan över rumsfördelningen levereras.

Råd för reseledaren vid incheckningen i Helsingfors

Gruppens landstigningskort fås från Eckerö Lines gruppincheckning 1,5 timme före avgång. Landstigningskorten bör hämtas senast 1 timme före avgång. Enligt överenskommelse kan landstigningskorten hämtas en dag före avgång. Resebiljett, voucher eller något annat dokument på betald resa ges till incheckningen. Reseledaren är skyldig att meddela incheckningen ifall deltagare blivit borta och även returnera de oanvända resenärskorten.

Till början av sidan

Hittegods

Eckerö Lines hittegods omhändertas av Finlands Hittegods-service, Backasgatan 56, 00510 Helsingfors, tel. 0600-41006 (1.97 e/min + lna). Byrån är öppen Må-Fr 10-18 och Lö 10-14. Gäller ej produkter underkastade importbegränsning.

Till början av sidan

Överlåtelse av hotellrum

Hotelldygnet börjar beroende på hotellet mellan klockan 14.00 och 16.00, hotellrummen skall återlämnas på avresedagen före klockan 12.00.

Till början av sidan

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur är välkomna på Eckerö Line. För sällskapsdjur debiteras ingen avgift, men dessa bör bokas i samband med bokning av resan.

Sällskapsdjur kan resa antingen i den egna bilen på bildäck eller alternativt i en hytt avsedd för sällskapsdjur. Hytten bör bokas separat. Utan hyttbokning får sällskapsdjur inte föras från bildäck till fartygets passagerarutrymme. Sällskapsdjur reser på bildäck på ägarens ansvar. Passagerare har inte tillträde till bildäcket under resan. Temperaturen på bildäck kan stiga på sommaren. Antalet platser för sällskapsdjur är begränsat.

Hotellen debiterar skilt för sällskapsdjur ifall sällskapsdjur är tillåtna. Betalning sker direkt till hotellet.

Till början av sidan

Bonus med S-Förmånskortet

Med S-Förmånskortet beviljas Bonus för alla resor med Eckerö Line. Uppvisa kortet vid incheckningen, bonus beviljas inte i efterskott. Bonus beviljas för ett kort/bokning, när bokningen görs direkt hos Eckerö Line. Bonus beviljas inte för gruppresor (10 personer eller mera).

Till början av sidan

Kundfeedback

Vi ber Er framföra eventuella klagomål under resans gång till fartygets befäl (på hotellet till hotellchefen). Eventuella ersättningsanspråk ombeds sändas inom två månader till Eckerö Lines kontor med omnämnandet "kundfeedback" per post till adressen PB 307 00221 HELSINGFORS eller per e-post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

Till början av sidan

Incheckning

Passagerare bör vid behov kunna intyga sin identitet med ett av myndigheterna godkänt identitetsbevis, ur vilket framgår passagerarens nationalitet. Passagerare som har bokat och betalt sin resa via nätbutiken får sina resekort i incheckningen genom att uppge bokningsnummer och uppvisa giltigt resedokument. Ny utskrift av borttappat landgångskort kostar 10 e.

Västra terminalen 2,

Tyynenmerenkatu 14,

00220 Helsingfors

Öppettider för Västra terminalen 2  finns du här. Passagerarna ombes att infinna sig till incheckningen senast en timme före avgång. Check-in avslutas 30 minuter innan fartygets tidtabells enliga avgångstid. Det är inte möjligt att gå ombord efter att check-in har avslutats.

Passagerarincheckningen är belägen i terminalens första våning, varifrån man går ombord. Grupper på över 10 personer har en egen gruppincheckning. Persontrafikens fordon incheckas i en skild punkt, som är utmärkt med vägskyltar från Stillahavsgatan då man närmar sig terminalen.

Bokningen kan inte ändras efter incheckning. Ifall bokningen innehåller en bil, kan incheckning ske endast på avresedagen i bilincheckningen. Resa med cykel sker incheckning i bilkontrollen och körs ombord via bildäck.

Beroende på bokningen kan passagerarkort även skrivas ut själv. I dessa fall finns passagerarkorten på bokningsbekräftelsen. Med själv producerade passagerarkort kan man gå direkt till avgångsporten, check-in disken behöver inte uppsökas.

I Helsingfors terminalen används automatportar. Instruktioner för användning av portarna:

 • Vänta på din tur och gå till porten då den blir ledig.
 • Läs passagerarkortet med QR-koden uppåt.
 • Gå igenom porten då grön lampa lyser.
 • Ifall du reser med barn, läs först barnets passagerarkort och låt barnet gå igenom porten. Läs därefter ditt egna passagerarkort.

NYTT: Vid avgångporten kan nu även självproducerade passagerarkort läsas. Korten kan avläsas även från en mobil skärm.

Information om trafikförbindelser till Västra terminalen 2 hittar du här.

Avgiftsbelagd utomhusparkering finns i området.

Ytterliga information om parkering, priser och betalningmedel samt karta med köranvisningar på Helsingfors Hamns sidor. (på finska)

Närmaste parkeringshall: EuroPark P-Seaside (på finska)

Passargeranhamnen, A-terminalen, Tallinn
Adress: Satama 25-2 Tallinn 10111

Eckerö Lines incheckning i Tallinn ligger i Passagerarhamnens A-terminal. Eckerö Lines incheckning påbörjas 2 h före fartygets avgång. Check-in avslutas 20 minuter innan fartygets tidtabells enliga avgångstid. Det är inte möjligt att gå ombord efter att check-in har avslutats. För undvikande av rusning ombes passagerarna att infinna sig till incheckningen senast 1 h före avgång.

Eckerö Lines kundtjänst och check-in är belägen i terminalens första våning.
Check-in för passagerartrafikens fordon sker vid bilincheckningen bakom A-terminalen. Vänligen följ personalens instruktioner och vänta på lov innan ombordkörning.

Information om trafikförbindelser till A-terminalen in Tallinn hittar du här.

Parkering Nära terminalbyggnaden, bredvid C-terminalen finns ett avgiftsbelagt parkeringsområde. För passagerarbussar parkeringsplats framför terminalen.

Ytterligare information och karta med köranvisningar på Tallinns Hamns sidor (på engelska)

Till början av sidan

Fartygets informationspunkt

M/s Finlandias informationspunkt är belägen på däck 6. Informationen ger upplysningar om bl.a. taxi och anslutande kommunikationers tidtabeller och bussbiljetter i Tallinn. Vår personal ger råd och hjälp i alla ärenden.

Till början av sidan

Kredit- och betalkort

Ombord och hos Eckerö Lines egna biljettförsäljningspunkter i Finland godkänns som betalningsmedel: Visa, Eurocard, Mastercard, Diners Club International, American Express, Maestro, Visa Electron samt finländska bankkort.

Till början av sidan

Bilen med på resan

Att boka bilplats

Fordonen är indelade i olika priskategorier enligt längd- och höjdmått. Observera att tilläggslast påverkar måtten. T.ex. en skidbox på bilens tak inräknas i bilens höjdmått. Det lönar sig att utreda fordonets exakta höjd, längd och bredd före bokning av resan, eftersom en fordonsbokning i fel kategori leder till tilläggsavgift och t.o.m. kan leda till att man förlorar sin fordonsplats i incheckningen. I samband med bokningen av resan frågas också efter bilens registernummer. Vi rekommenderar alltid förhandsbokning.
Om fordon bogseras ombord bör resan bokasvia vår resetjänst. Lastbilar och bilar över 3500 kg som är i kommersiell trafik bokas via fraktavdelningen. Resa med cykel sker incheckning i bilkontrollen och körs ombord via bildäck.

Obligatorisk utrustning i de baltiska länderna

Fordonet bör vara försett med den nationella beteckningen dvs. FIN-klistermärke eller EU-registerskyltar. Kontrollera övriga nationella utrustningskrav innan resan.

Försäkningar

Försäkringspraxis varierar landvis. Från sitt eget försäkringsbolag får man för fordonet ett s.k. grönt kort eller green card som ett intyg över giltig finländsk trafikförsäkring. Green card godkänns allmänt i de europeiska länderna, även i de baltiska länderna och i Polen.

Kontrollera alltid före resan hos ditt försäkringsbolag att trafikförsäkringen och passagerar- samt resgodsförsäkringen är giltig.

Fullmakt

Om föraren inte är den i registerutdraget nämnda ägaren eller innehavaren av fordonet, bör man ha med sig en internationell fullmakt, som intygar rätten att föra och transportera fordonet även utomlands.

Tjuvalarm

Fartygets rörelser kan utlösa bilens tjuvlarm ifall det lämnas påkopplat under resan.

Till början av sidan

Ordningsregler ombord

Eckerö Line arbetar ständigt för högsta säkerhet för våra gäster ombord. För att garantera säkerheten och tryggheten på fartyget samt för allas trivsel ombord ombeds samtliga passagerare följa dessa ordnings- och säkerhetsregler samt övriga direktiv från fartygsbesättningen. Säkerhetsskyltar och -föreskrifter som finns på fartyget bör också följas. Fartygets ordningsvakter är enligt Sjölagen bemyndigade av befälhavaren att upprätthålla ordningen ombord.

 1. Passagerare som är berusad, drogpåverkad eller i övrigt stör ordningen ombord eller i terminalen, kan avvisas såväl i avgångshamnen som i annan hamn under resan.
 2. Passagerare som är berusad, drogpåverkad eller i övrigt stör ordningen ombord under resan, omhändertas av fartygets ordningsvakter, och hålls i förvar i fartygets arrestlokal.
 3. Skadegörelse på fartygets säkerhetsutrustning, okynnesalarm eller manipulation av säkerhetsutrustningen medför alltid att den skyldige omhändertas och överlämnas till polisen i ankomsthamnen.
 4. Tobaksrökning i hytter och allmänna utrymmen ombord är förbjudet. Rökning är endast tillåten i särskilda avsedda utrymmen. För brott mot denna regel uppbärs en saneringsavgift direkt ombord. Uppgörande av eld ombord är förbjudet, likaså är det är förbjudet att använda levande ljus ombord.
 5. Övrig skadegörelse ombord medför ersättningsskyldighet, och polisanmäls, såvida den inte ersätts på platsen.
 6. Snatteri ombord polisanmäls alltid. Dessutom underrättas omyndiga personers förmyndare.
 7. Ledare för ungdomsgrupper ansvarar för att gruppen följer fartygets ordningsregler. I händelse av problem med gruppen, är det ledarens skyldighet att samarbeta med fartygets besättning, och följa givna direktiv.
 8. Hela fartyget betraktas som serveringsområde. Därför är det förbjudet att ombord förtära medhavda eller i Eckerö Market inköpta alkoholdrycker. Det är endast tillåtet att förtära alkoholdrycker som är köpta i fartygets restaurangavdelningar. Vid brott mot denna regel kan alkoholdrycker beslagtas.
 9. Av säkerhetsskäl samt för alla passagerares trivsel är det förbjudet att sova I fartygets restaurang- och baravdelningar samt I allmänna utrymmen, såsom aulor och hyttkorridorer. Passagerare som önskar vila under resan hänvisas till hytterna.
 10. Innehav eller användning av droger är förbjudet. Passagerare som ertappas med detta, avvisas i närmaste hamn.
 11. Användning av egna musikanläggningar i hyttavdelningarna är förbjudet, och ordningsvakterna kan tillfälligt beslagta dessa anläggningar.
 12. Passagerare som uppträder störande i hyttavdelningarna, kan fråntas rätten till hytten, och avvisas från hyttavdelningen.
 13. Fotografering av enskild passagerare eller personal utan tillstånd är inte tillåtet.
 14. Passagerare skall på begäran kunna styrka sin identitet och ålder.
 15. Passagerare har inte rätt att ombord idka försäljning, organisera insamlingar, driva lotteriverksamhet eller bedriva politisk eller religiös propaganda, såvida detta inte är godkänt av Eckerö Line i förväg.

Till början av sidan