Uppgifterna hämtas.

Uppgifterna hämtas.

|

Eckerö Line och miljö

Miljö

 • Hela Eckerökoncernen inklusive Eckerö Line är miljöcertifierad enligt ISO 14001 standarden
 • Naturligtvis bedriver vi verksamheten enligt gällande miljölagstiftning och certifieringen som har utfärdats av Lloyd's Quality Assurance är en garanti för att vi utför kontinuerliga miljöförbättringar. Vårt mål är att minimera vår miljöpåverkan och Eckerö Line arbetar ständigt med att utveckla nya metoder för omhändertagande av utsläpp och restprodukter från våra fartyg.
 • Avsikten med Eckerö Lines miljöarbete är att det skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Var och en inom organisationen har ett ansvar att aktivt följa och utveckla de uppsatta målen.

Miljö & m/s Finlandia

Utsläpp till luft

 • Fartygets och maskineriets energieffektivitet liksom bränslets kvalitet är av stor betydelse för att minska luftföroreningarna. I enlighet med svaveldirektivet drivs fartygets huvudmotorer, hjälpmotorer och pannor med ett lågsvavligt bränsle (< 0,1 % S) för att minska utsläppen av svavelföreningar (SOx).
 • m/s Finlandia omfattar även klassbeteckningen CLEAN SHIP vilket reglerar en mängd byggnadstekniska åtgärder beträffande miljöskyddet för att vid en incident förhindra utsläpp till luft och hav.
 • Nya modifierade propellerblad monterade för optimering av fartygets effektuttag vilket leder till minskad bränsleförbrukning, mindre vibrationer och ökad komfort ombord.
 • Vi har även installerat nya avgaspannor som tar tillvara energi från huvud & hjälpmotorer och omvandlar energin till värme för uppvärmning av fartyget.
 • 90 % av alla spotlights på fartyget har bytts ut till energisnåla LED-lampor.

Avfallshantering

På samtliga fartyg såväl passagerar- och lastfartyg källsorterar vi allt avfall som genereras från vår verksamhet. Detta gäller såväl rester som kommer från de publika utrymmena som rester som kommer från framdriften av fartygen. Naturligtvis gör vi samma i våra verksamheter på land, dvs. i bussverksamheten, hamnverksamheterna, kontor och lager.

Avfallet ombord på M/S Finlandia sorteras i följande huvudgrupper:

 • Brännbart avfall
 • Pappersavfall
 • Glasavfall
 • Aluminiumburkar
 • Metallskrot och problemavfall
 • Matfett
 • Plast
 • Miljöfarligt avfall
 • Avfallsoljor
 • Avloppsvatten (Grå- och svartvatten)

Renare vatten

 • Fartyget har slutna avloppssystem och avloppsvattnet pumpas iland till reningsverk.
 • På fartyget bildas i huvudsak två olika typer av avfallsvatten. Gråvatten bildas i duschar och handfat, svartvatten bildas vid toalettspolning. För att uppnå högsta möjliga reningsgrad pumpar vi allt avfallsvatten, gråvatten och svartvatten iland till ett kommunalt reningsverk. Det betyder att vårt avfallsvattens fosfor- och BOD7-belastning på Östersjön upphört.

Personal

 • Alla engageras i miljöarbetet och ansvarar för miljön på sin arbetsplats. En viktig del i den obligatoriska utbildningen för nyanställd personal är på vilket sätt restprodukter skall behandlas just på deras arbetsplats. All personal får fortlöpande utbildning i miljöarbetet.

Kemiska produkter

 • När det gäller användningen av kemiska produkter pågår en ständig process där vi försöker byta ut dessa till mera miljövänliga.
 • När det gäller fartygets bottenfärger används idag inga giftiga tennbaserade färger för att hålla botten ren längre. Istället har vi valt att borsta fartygsbottnen kontinuerligt, vilket samtidigt innebär att fartyget har lägre bränsleförbrukning och därigenom mindre utsläpp till luft och vatten.

Inköp

 • När det gäller inköp av råvaror till fartygets restauranger kommer vi att i stor utsträckning använda närproducerade livsmedel
 • Vid alla inköp av varor för förbrukning ombord prioriterar vi leverantörer som har miljömärkta produkter och/eller själva aktivt jobbar med miljöledningssystem.
 • Vi har också aktivt gått in för att minska engångsartiklar ombord på våra fartyg.

Energibesparingar

 • Frekvensomvandlare har installerats på sjövattenpumparna i syfte att reducera och optimera energiförbrukningen för kylvatten till motorerna.
 • CO2 styrd ventilation i konferensrummen för att minska energiförbrukningen och alltid erhålla frisk luft.
 • M/s Finlandias energieffektivitet har förbättrats med åtskilliga målmedvetna åtgärder. Det har gjorts flera tekniska förbättringar, till exempel Gadcooler absorptionssystemet som samlar upp restvärmen från fartygets maskiner och nyttjar den till avkylning på fartyget under sommaren.